CHẤP THUẬN VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bất kỳ người dùng nào ("Thành viên") của các dịch vụ của CÔNG TY TNHH VANI STUDIO VIỆT NAM ("Công ty"), bao gồm các ứng dụng di động và trang web của Công ty, cũng như các dịch vụ khác do Công ty vận hành (gọi chung là "Dịch vụ"), bằng cách chấp thuận các Điều khoản của Chương trình Ví Thành viên Vani ("Điều khoản"), theo đây đồng ý cho Công ty thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ (gọi chung là "Sử dụng") thông tin cá nhân của Thành viên ("Dữ liệu Cá nhân") như sau:

Điều 1: Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

 • Mục đích Sử dụng Dữ liệu Cá nhân ("Mục đích")

  Công ty thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân để:

  • cung cấp các Dịch Vụ, bao gồm:
   • tích lũy và sử dụng Vani Xu kiếm được từ Dịch vụ;
   • áp dụng bất kỳ phần thưởng hoặc lợi ích nào cho Thành viên thông qua Chương trình;
   • cho phép các chương trình khác được phát triển và cung cấp thêm cho các Thành viên;
   • xác định Thành viên và kiểm tra tuổi của Thành viên cho Dịch vụ;
   • cho phép giao tiếp giữa Thành viên và Công ty; và
   • cung cấp các Dịch Vụ cho Thành viên với tư cách là người xử lý dữ liệu;
  • cải thiện Dịch Vụ;
  • tiếp thị, khuyến mãi, khảo sát thị trường, phát hiện và nghiên cứu sản phẩm; và
  • Điều tra các tai nạn, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật…
 • Nội dung Dữ liệu Cá nhân

  Dữ liệu Cá nhân bao gồm:

  • họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số CMND hoặc hộ chiếu;
  • địa chỉ, số điện thoại nhà riêng, số di động và địa chỉ email (bao gồm cả Thành viên đồng ý hoặc từ chối nhận thông tin bằng những thông tin liên lạc này);
  • nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, số lượng con và độ tuổi các con, thông tin việc làm và tài chính (nếu có); và
  • các theo dõi, hồ sơ, trạng thái hoặc thông tin khác của Thành viên liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào của Đối tác liên kết
 • Thời hạn Sử dụng Dữ liệu Cá nhân
  • Dữ liệu Cá nhân sẽ được lưu giữ và sử dụng cho các mục đích nêu trên kể từ ngày Thành viên chấp thuận Điều khoản cho đến ngày Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết cho Dịch Vụ, trừ khi luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ dài hơn.

Điều 2: Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

 • Người tiếp nhận

  Nhằm các Mục đích, Công ty tiết lộ và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân cho và với các bên khác nhau ("Người tiếp nhận"), bao gồm:

  • VANI STUDIO
  • Các Đối tác liên kết
  • Nhà cung cấp, nhà tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc đối tác kinh doanh của Công ty; và
  • Cố vấn pháp lý và các cơ quan chính phủ
 • Các mục đích bổ sung

  Ngoài các Mục đích, Người tiếp nhận xử lý Dữ liệu Cá nhân được chia sẻ để:

  • Tối ưu hóa Chương trình Ví Thành viên Vani, triển khai tiếp thị hướng đến khách hàng, cung cấp chương trình thưởng cho các Thành viên, khuyến mãi cho các mặt hàng và dịch vụ khác nhau, thống kê khách hàng, các hoạt động tiếp thị bằng cách sử dụng các thông tin chi tiết liên quan đến giao dịch (như chi tiết về hàng hóa/dịch vụ được mua) để tiến hành các hoạt động tiếp thị tùy theo từng khách hàng; và
  • Thực hiện các dịch vụ cần thiết để vận hành và quản lý Chương trình Ví Thành viên Vani.

Điều 3: Giải thích

 • Bất kỳ thuật ngữ viết hoa nào nhưng chưa được định nghĩa được sử dụng tại đây sẽ mang cùng nghĩa như các thuật ngữ được định nghĩa trong các Điều khoản.